Αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρίας από οδηγό με Αλβανική άδεια οδήγησης

Αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρίας από οδηγό με Αλβανική άδεια οδήγησης

apozimiosi-trohaio-atihima,asfalisi-aftokinitoy

Ισχύει στην Ελλάδα η Αλβανική άδεια οδήγησης; Το ατύχημα οδηγού με Αλβανικό δίπλωμα καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή δημιουργείται λόγος εξαίρεσης από την ασφάλιση;

Ο οδηγός που διαθέτει αλβανική άδεια οδήγησης θεωρείται ότι στερείται άδειας οδήγησης στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι εάν προκαλέσει αυτοκινητιστικό ατύχημα, θα υποχρεωθεί να καταβάλει στην ασφαλιστική του εταιρία την αποζημίωση που η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει στον παθόντα τρίτο.

Ας δούμε μια σχετική δικαστική απόφαση που εξισώνει τον οδηγό με αλβανική άδεια οδήγησης (η  οποία δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα) με οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης και τον υποχρεώνει να αποζημιώσει τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

«Αποδείχθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος και παρεμπιπτόντως εναγόμενος ….. ιδιοκτήτης του προαναφερόμενου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κατάρτισε με την παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία τη με αριθμό ….. ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αφορούσε την κάλυψη της αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα με το με αριθμό κυκλοφορίας …. ΙΧΕ αυτοκίνητο του για την περίοδο από … έως .., μέχρι του ποσού του 1.000.0000€ για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημίες.

Στο ασφαλιστήριο έγγραφο, που επικαλείται και προσκομίζει η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία, καθώς και στους επισυναπτόμενους σ’ αυτό γενικούς όρους ασφαλίσεως (και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 14 παρ. 7 αυτών), υπάρχει σε εμφανές σημείο ο όρος ότι από την επίδικη ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία το ατύχημα προκαλείται από οδηγό ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν υπογράφηκε από τον παρεμπιπτόντως εναγόμενο, πλην όμως ο τελευταίος συνομολόγησε την ασφαλιστική σύμβαση αυτή σιωπηρά και αποδέχτηκε τους περιεχόμενους στο ανωτέρω ασφαλιστήριο όρους με σειρά από ενέργειές του, οι οποίες υποδηλώνουν με σαφήνεια την αποδοχή αυτή Ειδικότερα, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος παρέλαβε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το ειδικό σήμα του άρθρου 5 παρ 2 Ν. 469/1978 και στη συνέχεια κατέβαλε το συμφωνηθέν ασφάλιστρο, ενώ μετά το επίδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα επικαλέστηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στα πλαίσια της ποινικής προδικασίας για το επίδικο συμβάν.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος κατά τον επίδικο χρόνο οδηγούσε  το  με   αριθμό  κυκλοφορίας  ….   ΙΧΕ αυτοκίνητο κατοχής του ιδίου, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που προβλήθηκε από τον παρεμπιπτόντως εναγόμενο, πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως μη νόμιμη, δεδομένου ότι με την σύμβαση ασφάλισης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα δεν ασφαλίζεται η ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου, αλλά η ευθύνη από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου οχήματος, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του οδηγού. Επομένως, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία γνώριζε ότι ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αυτό δεν σημαίνει αποδοχή του κινδύνου να οδηγεί ο τελευταίος το επίδικο ζημιογόνο όχημα, ούτε σιωπηρή κατάργηση του ρητού όρου της επίδικης ασφαλιστικής σύμβασης.

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι η κατοχή Αλβανικής άδειας ικανότητας οδήγησης δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως ισχυρή και δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή του ως άνω λόγου εξαίρεσης, ο οποίος είναι σαφής και αναφέρεται στην κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα ερμηνείας του όρου αυτού, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος.

Κατά συνέπεια, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση ο προαναφερόμενος λόγος αποκλεισμού της ασφαλιστικής κάλυψης και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν δεκτή η υπό κρίση παρεμπίπτουσα αγωγή και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του παρεμπιπτόντως εναγομένου να καταβάλει στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία κάθε ποσό που η τελευταία θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες, νομιμοτόκως από την ημέρα της σχετικής καταβολής και μέχρι την εξόφληση.

Περαιτέρω, πρέπει να καταδικαστεί ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος λόγω της ήττας του στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της παρεμπιπτόνιως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.»

Ίσως σας  ενδιαφέρουν και οι αναρτήσει μας για τροχαίο ατύχημα οδηγού μοτοσικλέτας χωρίς άδεια οδήγησης ή οδηγού που τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών .

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο Στέφανο Ασλανίδη ;

Απάντηση: Στην Ελλάδα η Αλβανική άδεια οδήγησης ισοδυναμεί με έλλειψη ικανότητας άδειας οδήγησης με συνέπεια το τροχαίο ατύχημα να εξαιρείται από τη σύμβαση ασφάλισης.