Αποζημίωση δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμας σε τραυματία από τροχαίο

Δικαιούται αποζημίωση ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού που του προσέφερε η οικογένειά του χωρίς αντάλλαγμα;

Βεβαίως δικαιούται! Πρώτα πρώτα διότι οι συγγενείς φρόντιζαν τον τραυματία του τροχαίου ατυχήματος  σε εκδήλωση της αγάπης και της στοργής τους προς αυτόν και όχι για να διευκολύνουν τον υπαίτιο οδηγό.

και δεύτερον διότι θα ήταν παράλογο ο υπαίτιος οδηγός να απαλλάσσεται της σχετικής ευθύνης αποζημίωσης για τη δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου ή οικιακής βοηθού εκμεταλλευόμενος την οικονομική αδυναμία του θύματος να αναζητήσει τις σχετικές υπηρεσίες από επαγγελματία αποκλειστική νοσοκόμο ή οικιακή βοηθό και την ανάγκη οι υπηρεσίες τρίτου προσώπου να  παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα από τους συγγενείς προς τον τραυματία του τροχαίου ατυχήματος.

Το περίεργο πάντως είναι ότι τη σχετική αποζημίωση  δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου ή οικιακής βοηθού λαμβάνει ο τραυματίας από το τροχαίο ατύχημα και όχι οι συγγενείς που τον φρόντισαν!

Ας δούμε μία σχετική απόφαση κατά το ενδιαφέρον τμήμα της:

«Συνεπώς ο τραυματισθείς από αδικοπραξία τρίτου, ο οποίος δέχεται τις αυξημένες περιποιήσεις και φροντίδες των γονέων του για την αποκατάσταση της υγείας του, δικαιούται ν’ απαιτήσει από το υπόχρεο ως αποζημίωση τουλάχιστον το ποσό που θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτο πρόσωπο που για το σκοπό αυτό θα προσλάμβανε, έστω και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν καταβάλλει κανένα τέτοιο ποσό στους γονείς του, οι οποίοι, με υπερένταση ενίοτε των προσπαθειών τους και σε βάρος άλλων απασχολήσεων τους, ασχολούνται πλέον με το τραυματισμένο τέκνο τους.

Σύμφωνα με το παραπάνω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ότι είναι νόμιμο το σχετικό κονδύλιο της αγωγής, με το οποίο ο ενάγων ζητεί ως αποζημίωση το ποσό των 9.504 ευρώ που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο, αν η μητέρα του δεν ασχολείτο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του το διάστημα που ήταν ανίκανος προς τούτο, δεν έσφαλε, αλλ’ ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 930 παρ.3 ΑΚ και γι’ αυτό ο λόγος της έφεσης των εκκαλούντων εναγομένων, με τον οποίο υποστηρίζουν τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα δικαιούται αποζημίωση για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας και οικιακής βοηθού που του παρείχε η οικογένειά του