Αποζημίωση απώλειας διατροφής ανηλίκου λόγω θανάτου της μητέρας

Πώς αποζημιώνεται το δικαίωμα διατροφής του ανήλικου τέκνου του οποίου η μητέρα απεβίωσε σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα;

Το ανήλικο τέκνο δικαιούται διατροφή από τη μητέρα του. Όταν η μητέρα του χάσει τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα, το ανήλικο τέκνο χάνει τη διατροφή που δικαιούται.

Για την απώλεια του δικαιώματος διατροφής λόγω του θανάτου της μητέρας του το ανήλικο τέκνο δικαιούται αποζημίωση.

Ας δούμε τη δικαστική απόφαση επί  θανατηφόρου τροχαίου με θύμα μητέρα ανηλίκου και πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της αποζημίωσης του ανήλικου τέκνου για την απώλεια του δικαιώματος διατροφής λόγω του θανάτου της μητέρα του από το τροχαίο ατύχημα:

Ειδικότερα: Η θανούσα  Χ… είχε τελέσει νόμιμο γάμο με τον Χ…. (οδηγό του ζημιογόνου οχήματος) το έτος ….. και μαζί είχαν αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνο, τον ενάγοντα Ο…. (γεννηθείς στις ….., ηλικίας, κατά το χρόνο θανάτου της μητέρας του 8 ετών και κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής 12 ετών. Η θανούσα, κατά τον χρόνο θανάτου της, ήταν ηλικίας 42 ετών.  

Πριν το ένδικο τροχαίο ατύχημα δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον κλάδο τουριστικών επιχειρήσεων (ως πτυχιούχος των Τ.Ε.Ι. τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων), όπως άλλωστε και δεν αμφισβητείται, και συγκεκριμένα ήταν διαχειρίστρια και συνεταίρος, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, στην εταιρία με την επωνυμία «…..» με σκοπό την άσκηση επιχείρησης πρακτορείου ταξιδιών, έκδοση εισιτηρίων κλπ., διατηρώντας προς τούτο τουριστικό γραφείο, ήταν δε υγιής, αρτιμελής και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της και των πορισμάτων της επιστήμης περί του μέσου όρου της ανθρώπινης ζωής, θα ζούσε με πιθανότητα καθ’ όλο το επίδικο χρονικό διάστημα ήτοι από το έτος …. έως και το …., κατά το οποίο και θα εξακολουθούσε να ασκεί το ίδιο ως άνω επάγγελμα, αποκερδαίνοντας κατά μέσον όρο το ποσό των 3.000 ευρώ μηνιαίως.

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας του ανηλίκου, ηλικίας κατά το χρόνο του ένδικου τροχαίου ατυχήματος 41 ετών, είναι πτυχιούχος Πολυτεχνείου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ήταν μόνιμος υπάλληλος στην «…..», με μηνιαίες μικτές αποδοχές 4.100 ευρώ και καθαρές 2.100 ευρώ, όπως άλλωστε και δεν αμφισβητείται. Συνεπεία όμως του ως άνω τραυματισμού του στο ένδικο ατύχημα κατέστη ανίκανος προς εργασία και συνταξιοδοτήθηκε από το έτος …., λαμβάνοντας από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ως σύνταξη ποσό, που ανέρχεται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, σε 1.393,37 ευρώ μηνιαίως. Λόγω δε του θανάτου της συζύγου του, λαμβάνει, από τον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε), αυτός μεν το ποσό των 109,50 ευρώ μηνιαίως ως σύνταξη, το δε ως άνω ανήλικο τέκνο τους το ποσό των 328,50 ευρώ μηνιαίως. Πέραν των ανωτέρω τόσον ο πατέρας όσον και ο ενάγων ανήλικος στερούνται οποιασδήποτε άλλης περιουσίας ή εισοδημάτων.

Εξάλλου, ο ανήλικος – ενάγων κατά τον χρόνο θανάτου της μητέρας του ήταν μαθητής του Δημοτικού στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια …., στη συνέχεια όμως φοιτά σε Δημόσιο Σχολείο, όπου κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής ήταν μαθητής της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. Επίσης παρακολουθεί α) ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, αντί 120 ευρώ μηνιαίως ήτοι 1.440 ευρώ ετησίως, β) μαθήματα Ιστιοπλοΐας ως μέλος του ναυτικού Αθλητικού Ομίλου …., αντί συνδρομής ύψους 60 ευρώ μηνιαίως, ενώ συμμετέχει και σε Πρωταθλητικούς Αγώνες. Οι υπόλοιπες δαπάνες συντήρησης, ανατροφής και εκπαίδευσης είναι οι συνήθεις για παιδιά της ηλικίας του που ζουν υπό τις ίδιες με εκείνο συνθήκες. Ακόμη, ο ανήλικος κατά το χρόνο θανάτου της μητέρας του στερούνταν εισοδημάτων ή περιουσίας και δεν μπορούσε να διαθρέψει τον εαυτό  του με δικά του μέσα, αλλά διατρέφονταν από τους γονείς του.

Με βάση τις προεκτεθείσες οικονομικές δυνατότητες των τελευταίων, η ανάλογη διατροφή του ανηλίκου, προσδιοριζόμενη από τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, περιλαμβάνουσα όλες τις αναγκαίες για διατροφή ,  ένδυση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία δαπάνες, διαμορφώνεται για το επίδικο χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής μέχρι και την ενηλικίωση του στις ……., στο ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως, που κάλυπταν και οι δύο γονείς του από τις εργασίες τους, αλλά και με τις προσωπικές τους υπηρεσίες ο καθένας.

Από το ποσό αυτό, η μεν μητέρα του θα ζούσε και θα εξακολουθούσε να του παρέχει διατροφή , με βάσιμη πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αν δεν μεσολαβούσε ο θάνατος της στο τροχαίο ατύχημα , ανερχόμενη (κατά την συμβολή της) σε 670 ευρώ μηνιαίως, ενώ κατά τα λοιπά συμμετέχει και ο πατέρας του με τα ως άνω εισοδήματα του και την προσφορά της προσωπικής του εργασίας για την περιποίηση και φροντίδα του, την οποία συνεισφορά και ο ίδιος ενάγων ανήλικος επικαλείται στην αγωγή του.

Έτσι, λόγω του θανάτου της μητέρας του στο τροχαίο ατύχημα το ανήλικο τέκνο της αποστερήθηκε την ανάλογη διατροφή , την οποία δικαιούται , ύψους, κατά τα προεκτεθέντα, 670 ευρώ μηνιαίως. Από το ποσό αυτό, όμως, πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 328,50€, το οποίο μετά το θάνατο της μητέρας του λαμβάνει από τον ασφαλιστικό της φορέα (ΟΑΕΕ), όπως προαναφέρθηκε. Έτσι, αυτό (ανήλικο), εκπροσωπούμενο από τον ως άνω διορισθέντα με δικαστική απόφαση Ειδικό Επίτροπο ….., δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση για τη στερηθείσα από την μητέρα του διατροφή το ποσόν των 341,5 € μηνιαίως, για το επίδικο χρονικό διάστημα, νομιμότοκα.»

Σχετικώς έχουμε δει πώς αποζημιώνεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα η ψυχική οδύνη του ανήλικου τέκνου και η ψυχική οδύνη των δισέγγονων .

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ζήτημα που αφορά αξιώσεις αποζημίωσης από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ;

Απάντηση: Ναι, το ανήλικο τέκνο δικαιούται αποζημίωση για την απώλεια του δικαιώματος διατροφής από τη μητέρα του που πέθανε σε τροχαίο ατύχημα