Οδηγός υπό την επίδραση τοξικών ουσιών

Ποιες είναι οι συνέπειες για τον οδηγό που προκαλεί ατύχημα τελώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών;

Η βασική συνέπεια είναι ότι η ασφαλιστική εταιρία του θα αναζητήσει από αυτόν την αποζημίωση που θα καταβάλει στον παθόντα οδηγό.

Η αξίωση αυτή της ασφαλιστικής εταιρίας στηρίζεται στη σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου που περιέχει πάντα ρητά όρο εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης εφόσον ο οδηγός κατά το αυτοκινητιστικό ατύχημα τελεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών.

Η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών και προκάλεσε το αυτοκινητιστικό ατύχημα είναι πάντως υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση στον παθόντα τρίτο όπως σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή η αξίωση αποζημίωσης που έχει ο παθών από το αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν επηρεάζεται από τη διαπίστωση ότι ο υπαίτιος οδηγός οδηγούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών.

Ας δούμε και τη σχετική δικαστική απόφαση σε αυτοκινητιστικό ατύχημα που προκάλεσε οδηγός τελώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 β’ παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 489/1976, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007 εξαιρούνται από την ασφάλιση ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του αυτοκινητιστικού ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών κατά παράβαση του Ν. 2629/1999 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 2963/2001, εφόσον η συγκεκριμένη παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος.

Ο όρος αυτός ισχύει για όλους, όσους καλύπτει η ένδικη σύμβαση ασφαλίσεως διότι με τη ρητή αναφορά των διατάξεων του νόμου απέκτησε συμβατική ισχύ.

Την ίδια ημέρα που συνέβη το ένδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα ελήφθη από τον οδηγό του αυτοκίνητου ποσότητα αίματος και ούρων για ανίχνευση αλκοόλης και τοξικών ουσιών. Όπως προκύπτει από το εργαστήριο τοξικολογίας στα ούρα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκίνητου βρέθηκε ποσότητα ψευδαισθησιογόνωνπαραισθησιογόνων και συγκεκριμένα 11-nor-D9-THC-9-καρβοξυλικό οξύ, που είναι μεταβολίτης της Δ9 τετραϋδροκανναβινόλης.

Οι διατάξεις που προσδιορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για να διαπιστωθεί στη ποινική δίκη αν ο δράστης τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών κατά την τέλεση του αδικήματος δεν είναι θεμελιωτικές της σχετικής αστικής αγωγής. Η απόδειξη, ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου τελούσε κατά το τροχαίο ατύχημα υπό την επίδραση τοξικών ουσιών μπορεί να προκύψει και από άλλα αποδεικτικά μέσα που θα αναφέρονται στην απόφαση του Δικαστηρίου της ουσίας, ενώ την εργαστηριακή εξέταση για ανίχνευση τοξικών ουσιών μπορεί να συνεκτιμήσει το Δικαστήριο της ουσίας και ως δικαστικό τεκμήριο.

Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμώντας τις περιστάσεις του αυτοκινητιστικού ατυχήματος και ειδικότερα την παραβίαση από τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου του ερυθρού σηματοδότη καθώς και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Π…. με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων, ενώ τα οχήματα που εκινούντο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας είχαν φωτεινό σηματοδότη με πράσινη ένδειξη, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο εκκαλών – πρώτος εναγόμενος ήταν υπό την επήρεια της ναρκωτικής ουσίας που προαναφέρθηκε, η οποία και επηρέασε τη συμπεριφορά του ως οδηγού με συνέπεια οι αγωγικές αξιώσεις, που απορρέουν από τον θάνατο του οδηγού της μοτοσικλέτας να μην καλύπτονται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη η κρινόμενη αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του πρώτου εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία το ποσό των 200.000 ευρώ που κατέβαλε η ασφαλιστική εταιρία στην οικογένεια του θανόντος με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

Παλαιότερα είχαμε δει περίπτωση οδηγού μοτοσικλέτας χωρίς άδεια οδήγησης και οδηγού με Αλβανικό δίπλωμα

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ακολουθήστε το σύνδεσμο με τη διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου Ασλανίδη Στέφανου

Απάντηση: Οδηγός που τελεί υπό την επήρεια τοξικών ουσιών δεν καλύπτεται από τη σύμβαση ασφάλισης του αυτοκινήτου αν προκαλέσει αυτοκινητιστικό ατύχημα.