Αποζημίωση παρόδιου ιδιοκτήτη σε διάνοιξη Εθνικής Οδού

Υπάρχει αξίωση αποζημίωσης ακινήτου παρόδιου ιδιοκτήτη για το υπό απαλλοτρίωση τμήμα του ακινήτου με πρόσωπο στην εθνική οδό που διαπλατύνεται;

 Ή ισχύει πάντα ο κανόνας της αυτοαποζημίωσης και του τεκμηρίου ωφέλειας;

Η απάντηση είναι πως ναι, ο ιδιοκτήτης ακινήτου με πρόσωπο σε εθνική οδό εξαιρείται της υποχρέωσης αυτοαποζημίωσης για το τμήμα που απαλλοτριώνεται, εφόσον στην πραγματικότητα το ακίνητό του χάνει την αξία του από την απαλλοτρίωση παρά τη διάνοιξη της εθνικής οδού.

Ας δούμε το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης που εξαιρεί τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση αυτοαποζημίωσης και αναγνωρίζει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί πραγματικά για το υπό απαλλοτρίωση τμήμα του ακινήτου του επειδή τελικά το ακίνητό του ζημιώνεται από τη διάνοιξη της εθνικής οδού.

Δυνάμει της υπ’αριθμ. ….. αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ……, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ …. τεύχος Δ’, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση , υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για λόγους δημοσίας ωφελείας και με δαπάνες αυτού, που θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ ….. , αρ. έργου …..), καθώς και των παρόδιων ιδιοκτητών και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της …. Οδού Νο .. τμήμα ……» υποτμήμα ….., συνολικής εκτάσεως 98.819,88 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Νομό ….. και εικονίζεται με κλίμακα 1:2000 στο από Ιανουάριο … κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ……, που έχουν συντάξει οι ανάδοχοι μελετητές …… και έχει θεωρήσει ο Προϊστάμενος της Δ/νσεως Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας …… στις ….. και με κλίμακα 1:500 στα από Δεκέμβριο …. κτηματολογικά διαγράμματα του ΥΠΕΧΩΔΕ, που έχουν συντάξει οι ανάδοχοι μελετητές ….. και έχει θεωρήσει ο ως άνω Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ….. στις …., ακολούθως δε, διορθώθηκαν ο αρχικός κτηματολογικός πίνακας και τα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ….. απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας …..

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται περιλαμβάνεται και η υπ’ αριθμ. ….. ιδιοκτησία, η οποία ανήκει στο αιτούν νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «…..» και με διακριτικό τίτλο «…..».

Από την ιδιοκτησία αυτή, εμβαδού 685 τ.μ., απαλλοτριώθηκε τμήμα εκτάσεως 320,86 τ.μ. και έκταση 181,96 τ.μ. θεωρήθηκε ως αυτοαποζημιούμενη, λόγω της ωφελείας που θεωρείται ότι επήλθε στο εναπομένον τμήμα του ακινήτου εκτάσεως 364 τ.μ. περίπου.

Η απαλλοτριωτέα έκταση, στην οποία περιλαμβάνεται και η άνω υπ’ αριθμ. …. ιδιοκτησία, βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, αλλά εντός Γ.Π.Σ., που είναι χαρακτηρισμένη ως ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙ.ΗΑ. ΒΙΟ.ΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ και σ’ αυτήν υπάρχουν εγκαταστάσεις εκθέσεων διαφόρων εταιριών, καταστημάτων, αντιπροσωπειών και βιοτεχνικοί χώροι.

Το επίδικο ακίνητο πριν την απαλλοτρίωση είχε πρόσωπο και άμεση πρόσβαση στην εθνική οδό …., ήταν μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με καθορισμένη χρήση γης ως «χώρος σταθμού λεωφορείων».

Μετά την απαλλοτρίωση το εναπομένον τμήμα του ακινήτου, εκτάσεως 364 τ.μ. παραμένει μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και ουσιαστικά καθίσταται άχρηστο, λόγω της μεγάλης μείωσης του εμβαδού του.

Η επιτροπή του άρθρου 33 ν. 2971/ 01 στη σχετική έκθεσή της ομόφωνα εισηγείται την άρση. της υποχρέωσης προς αυτοαποζημίωση, διότι, «λόγω της μεγάλης μείωσης του εμβαδού του ουσιαστικά αχρηστεύεται».

Σύμφωνα με την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από …….. τεχνική έκθεση του ….., τοπογράφου μηχανικού, η ζημία του ακινήτου λόγω της απαλλοτριώσεως , εκτιμάται σε ποσοστό 44,32%. Το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο συνομολογεί ότι η άνω … ιδιοκτησία δεν ωφελείται.

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, αποδεικνύεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι η ένδικη απαλλοτρίωση ουδεμία στην πραγματικότητα επέφερε ωφέλεια στην εναπομείνασα …. ιδιοκτησία του αιτούντος και συγκεκριμένα δεν αυξήθηκε η αξία ή η εκμεταλλευσιμότητά της, ούτε επηρεάστηκε θετικώς οποιοδήποτε προσδιοριστικό της αξίας του ακινήτου στοιχείο.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο ωφελείας υπέρ της άνω απαλλοτριωθείσης ιδιοκτησίας του αιτούντος, αφού, από τα ως άνω εκτιθέμενα, προκύπτει ότι αυτό αντίθετα ζημιώθηκε από την απαλλοτρίωση …»

Πρόσφατα είχαμε δει περίπτωση άρσης  αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης.

Σας  ενδιαφέρει κάποια υπόθεση αποζημίωσης από αναγκαστικής απαλλοτρίωση.

Απάντηση: Εφόσον το ακίνητο του παρόδιου ιδιοκτήτη δεν ωφελείται από τη διάνοιξη εθνικής οδού, ο ιδιοκτήτης έχει αξίωση για αποζημίωση του απαλλοτριούμενου τμήματος παρόδιου ακινήτου.