αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου λόγω αρχαίων

Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεσμεύτηκε λόγω αρχαίων;

anagkastiki-apallotriosi,Uncategorized

Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη ακινήτου που δεσμεύτηκε λόγω αρχαίων είναι δυνατή εφόσον ο ιδιοκτήτης υποβάλει αίτηση αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης του ακινήτου.

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα «αρχαία» αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που χρήζουν προστασίας σε οποιοδήποτε ακίνητο και αν βρεθούν.

Εξίσου αναμφισβήτητο είναι ότι ο ιδιοκτήτης που στερείται τη χρήση του ακινήτου για την προστασία των αρχαίων ζημιώνει και χρειάζεται προστασία, δηλαδή αποζημίωση για την στέρηση της χρήσης του ακινήτου του.

Εφόσον βρεθούν «αρχαία» (πολιτιστικά αγαθά) σε ένα ακίνητο ή κοντά σε αυτό, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο Κράτος να περιορίσει ή και να δεσμεύσει τη χρήση του ακινήτου προκειμένου να προστατεύσει τα αρχαία τα οποία θεωρούνται πολιτιστικά αγαθά.

Ο νόμος όμως δινει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που δεσμεύτηκε ως προς τη χρήση του να αξιώσει αποζημίωση για τη στέρηση της χρήσης του ακινήτου που οφείλεται στην εφαρμογή των διατάξεων της προστασίας των  πολιτιστικών αγαθών.

Η Πολιτεία έχει βεβαίως τη νομική ευχέρεια να επιβάλλει αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου στο οποίο βρέθηκαν τα αρχαία.

Εάν αυτό γίνει, ο ιδιοκτήτης θα δικαιούται την πλήρη αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου του.

Συνήθως όμως η Πολιτεία επιλέγει την οικονομικότερη λύση της δέσμευσης της χρήσης του ακινήτου για την προστασία των αρχαίων.

Η δέσμευση της χρήσης του ακινήτου δημιουργεί ζημία στον ιδιοκτήτη και η ζημία αυτή θα πρέπει να αποζημιωθεί από την Πολιτεία.

Ας δούμε το ζήτημα της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου του οποίου  η χρήση δεσμεύτηκε για λόγους προστασίας πολιτιστικών αγαθών μέσα από ένα μικρό απόσπασμα δικαστικής απόφασης:

«Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) περιέχουν ολοκληρωμένο πλέγμα ρυθμίσεων για το θέμα της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ακινήτου , επί του οποίου επιβάλλονται μέτρα περιοριστικά της ιδιοκτησίας με σκοπό την προστασία των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης με βάση τις διατάξεις αυτές απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, για το οποίο αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισμού με πράξη εκδιδόμενη ύστερα από γνώμη της οικείας επιτροπής.

Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται άλλο ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής.

Εφόσον με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζεται πλέον ρητώς δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω επιβολής περιορισμών στην ιδιοκτησία για την προστασία πολιτιστικών στοιχείων και θεσπίζεται σχετική διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκήσει το δικαίωμά του με την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Δεν δικαιούται, πλέον, να ασκήσει αγωγή ερειδομένη ευθέως στο άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος.

Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 19 του Ν. 3028/2002 εξέλιπε το νομοθετικό κενό για την κάλυψη του οποίου είχε γίνει δεκτή η δυνατότητα ευθείας αγωγής για αποζημίωση, έτσι ώστε η παράλειψη του νομοθέτη να θεσπίσει διατάξεις σχετικές με την αποζημίωση ιδιοκτήτη για την επιβολή ουσιωδών περιορισμών στην ιδιοκτησία του κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, να μην οδηγεί σε αδρανοποίηση της ρητής συνταγματικής επιταγής για την καταβολή αυτής της αποζημίωσης

Δέσμευση χρήσης του ακινήτου μπορεί να γίνει και για οικολογικούς λόγους όπως είχαμε δει σε παλαιότερη ανάρτησή μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας εάν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα διεκδίκησης αποζημίωσης για το ακίνητο σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεσμεύτηκε για την προστασία αρχαίων δικαιούται να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης για τη στέρηση χρήσης του ακινήτου.

Άρση απαλλοτρίωσης μη εμπρόθεσμης καταβολή αποζημίωσης

Άρση απαλλοτρίωσης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης

anagkastiki-apallotriosi

Υπάρχει προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή της αποζημίωσης στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου;

Και, κυρίως, υπάρχουν συνέπειες εάν η αποζημίωση δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα;

Η αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη εντός δεκαοκτώ μηνών. Εάν παρέλθει η προθεσμία, δημιουργείται ζήτημα άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Ας δούμε και τη σχετική δικαστική απόφαση

«Μετά την πάροδο της συνταγματικής προθεσμίας των δεκαοκτώ μηνών χωρίς την καταβολή της αποζημίωσης και συνεπώς μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης , η απαλλοτρίωση αυτή αίρεται ουσιαστικά ως προς την νομική κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή το ακίνητο απαλλάσσεται από το βάρος της απαλλοτρίωσης και αποβάλλει το χαρακτήρα του ως ρυμοτομούμενο ακίνητο.

Ο ιδιοκτήτης που στερήθηκε το απαλλοτριούμενο ακίνητο πριν από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης , έχει δικαίωμα να ανακτήσει τη νομή του και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση , κατά τις γενικές διατάξεις, για το χρόνο που στερήθηκε την κατοχή του.

Η μη καταβολή της πλήρους αποζημίωσης της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας εμποδίζει όχι μόνο τη μετάσταση της κυριότητας, αλλά και τη μετάσταση της νομής.

Την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη πριν από την καταβολή αποζημίωσης προβλέπει ο συνταγματικός νομοθέτης στο άρθρο 17 παρ. 4 εδ. γʼ του Συντάγματος, ορίζοντας ότι «πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση , διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

Το Σύνταγμα, με τη διάταξη του αυτή, κατοχυρώνει κυρίως τη νομή του ιδιοκτήτη και καθιστά παράνομη κάθε ενέργεια εναντίον της.»

Συμπέρασμα: Εάν η αποζημίωση δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών δημιουργείται λόγος άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  του ακινήτου.

αποζημίωση παρόδιου ιδιοκτήτη Εθνικής Οδού

Αποζημίωση παρόδιου ιδιοκτήτη σε διάνοιξη Εθνικής Οδού

anagkastiki-apallotriosi

Υπάρχει αξίωση αποζημίωσης ακινήτου παρόδιου ιδιοκτήτη για το υπό απαλλοτρίωση τμήμα του ακινήτου με πρόσωπο στην εθνική οδό που διαπλατύνεται;

 Ή ισχύει πάντα ο κανόνας της αυτοαποζημίωσης και του τεκμηρίου ωφέλειας;

Η απάντηση είναι πως ναι, ο ιδιοκτήτης ακινήτου με πρόσωπο σε εθνική οδό εξαιρείται της υποχρέωσης αυτοαποζημίωσης για το τμήμα που απαλλοτριώνεται, εφόσον στην πραγματικότητα το ακίνητό του χάνει την αξία του από την απαλλοτρίωση παρά τη διάνοιξη της εθνικής οδού.

Ας δούμε το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης που εξαιρεί τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση αυτοαποζημίωσης και αναγνωρίζει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί πραγματικά για το υπό απαλλοτρίωση τμήμα του ακινήτου του επειδή τελικά το ακίνητό του ζημιώνεται από τη διάνοιξη της εθνικής οδού.

Δυνάμει της υπ’αριθμ. ….. αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ……, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ …. τεύχος Δ’, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση , υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για λόγους δημοσίας ωφελείας και με δαπάνες αυτού, που θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ ….. , αρ. έργου …..), καθώς και των παρόδιων ιδιοκτητών και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της …. Οδού Νο .. τμήμα ……» υποτμήμα ….., συνολικής εκτάσεως 98.819,88 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Νομό ….. και εικονίζεται με κλίμακα 1:2000 στο από Ιανουάριο … κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ……, που έχουν συντάξει οι ανάδοχοι μελετητές …… και έχει θεωρήσει ο Προϊστάμενος της Δ/νσεως Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας …… στις ….. και με κλίμακα 1:500 στα από Δεκέμβριο …. κτηματολογικά διαγράμματα του ΥΠΕΧΩΔΕ, που έχουν συντάξει οι ανάδοχοι μελετητές ….. και έχει θεωρήσει ο ως άνω Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ….. στις …., ακολούθως δε, διορθώθηκαν ο αρχικός κτηματολογικός πίνακας και τα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ….. απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας …..

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται περιλαμβάνεται και η υπ’ αριθμ. ….. ιδιοκτησία, η οποία ανήκει στο αιτούν νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «…..» και με διακριτικό τίτλο «…..».

Από την ιδιοκτησία αυτή, εμβαδού 685 τ.μ., απαλλοτριώθηκε τμήμα εκτάσεως 320,86 τ.μ. και έκταση 181,96 τ.μ. θεωρήθηκε ως αυτοαποζημιούμενη, λόγω της ωφελείας που θεωρείται ότι επήλθε στο εναπομένον τμήμα του ακινήτου εκτάσεως 364 τ.μ. περίπου.

Η απαλλοτριωτέα έκταση, στην οποία περιλαμβάνεται και η άνω υπ’ αριθμ. …. ιδιοκτησία, βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, αλλά εντός Γ.Π.Σ., που είναι χαρακτηρισμένη ως ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙ.ΗΑ. ΒΙΟ.ΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ και σ’ αυτήν υπάρχουν εγκαταστάσεις εκθέσεων διαφόρων εταιριών, καταστημάτων, αντιπροσωπειών και βιοτεχνικοί χώροι.

Το επίδικο ακίνητο πριν την απαλλοτρίωση είχε πρόσωπο και άμεση πρόσβαση στην εθνική οδό …., ήταν μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με καθορισμένη χρήση γης ως «χώρος σταθμού λεωφορείων».

Μετά την απαλλοτρίωση το εναπομένον τμήμα του ακινήτου, εκτάσεως 364 τ.μ. παραμένει μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και ουσιαστικά καθίσταται άχρηστο, λόγω της μεγάλης μείωσης του εμβαδού του.

Η επιτροπή του άρθρου 33 ν. 2971/ 01 στη σχετική έκθεσή της ομόφωνα εισηγείται την άρση. της υποχρέωσης προς αυτοαποζημίωση, διότι, «λόγω της μεγάλης μείωσης του εμβαδού του ουσιαστικά αχρηστεύεται».

Σύμφωνα με την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από …….. τεχνική έκθεση του ….., τοπογράφου μηχανικού, η ζημία του ακινήτου λόγω της απαλλοτριώσεως , εκτιμάται σε ποσοστό 44,32%. Το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο συνομολογεί ότι η άνω … ιδιοκτησία δεν ωφελείται.

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, αποδεικνύεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι η ένδικη απαλλοτρίωση ουδεμία στην πραγματικότητα επέφερε ωφέλεια στην εναπομείνασα …. ιδιοκτησία του αιτούντος και συγκεκριμένα δεν αυξήθηκε η αξία ή η εκμεταλλευσιμότητά της, ούτε επηρεάστηκε θετικώς οποιοδήποτε προσδιοριστικό της αξίας του ακινήτου στοιχείο.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο ωφελείας υπέρ της άνω απαλλοτριωθείσης ιδιοκτησίας του αιτούντος, αφού, από τα ως άνω εκτιθέμενα, προκύπτει ότι αυτό αντίθετα ζημιώθηκε από την απαλλοτρίωση …»

Πρόσφατα είχαμε δει περίπτωση άρσης  αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης.

Σας  ενδιαφέρει κάποια υπόθεση αποζημίωσης από αναγκαστικής απαλλοτρίωση.

Απάντηση: Εφόσον το ακίνητο του παρόδιου ιδιοκτήτη δεν ωφελείται από τη διάνοιξη εθνικής οδού, ο ιδιοκτήτης έχει αξίωση για αποζημίωση του απαλλοτριούμενου τμήματος παρόδιου ακινήτου.

sadlegal.net Δικηγορικό Γραφείο Στέφανου Ασλανίδη

Καλώς ήρθατε στο site μας!

anagkastiki-apallotriosi,apozimiosi-trohaio-atihima,dikastikes-apofaseis,epikairi-nomothesia,Uncategorized

Καλωσήρθατε στο site του Δικηγόρου Στέφανου Ασλανίδη!

Το site sadlegal.net δεν θα είναι μία ακόμη ιστοσελίδα που θα διαφημίζει τις (αληθινές;;;) δικαστικές επιτυχίες ενός ακόμη εξειδικευμένου δικηγορικού γραφείου τροχαίων ατυχημάτων!

Σίγουρα θα έχετε  ήδη βρει πολλά site και blog που διαφημίζουν τις «απίστευτες επιτυχίες» των υπέρ – ειδικών δικηγόρων για τα τροχαία ατυχήματα που θα καθιστούσαν περιττή την ανάλωση του επαγγελματικού μου για να οργανώσω ένα παρόμοιο διαφημιστικού τύπου site.

Εμείς εδώ δεν διεκδικούμε την πατρότητα κάθε δικαστικής επιτυχίας. Εμείς  εδώ δημοσιεύουμε, επισημαίνουμε και αναλύουμε τα νομικά θέματα αποζημιώσεων από τροχαίο ατύχημα όπως εμφανίζονται μέσα από αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων, τα οποία κρίνουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Σημαντικό δεν είναι να μάθετε σε ποιες δίκες συμμετείχαμε. Σημαντικό είναι να πληροφορείστε για ενδιαφέροντα ζητήματα όπως θα αναδεικνύονται μέσα από δικαστικές αποφάσεις επί αγωγών τροχαίων ατυχημάτων.

Έτσι, εάν παρ’ ελπίδα εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, αφενός θα είστε ενήμεροι για τις αποζημιώσεις των τροχαίων ατυχημάτων, αφετέρου θα μπορείτε να διακρίνετε τον ενήμερο γύρω από το τροχαίο ατύχημα δικηγόρο.

Στο sadlegal.net θα σας δίνουμε μία πρώτη ιδέα για τις αξιώσεις αποζημίωσης του θύματος τροχαίου ατυχήματος. Ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε, εάν βρεθείτε στη δυσάρεστη και απευκτέα αλλά όχι και τόσο σπάνια θέση του θύματος τροχαίου ατυχήματος να αντιληφθείτε έγκαιρα τι δικαιούστε, πόσο και γιατί, και να προφυλαχθείτε από δυσάρεστες, οικονομικά επώδυνες, μη αναστρέψιμες περιπέτειες! Και, επίσης, να αντιληφθείτε γιατί χρειάζεστε ειδικό δικηγόρο αμέσως μετά το τροχαίο ατύχημα και πάντως γιατί τον χρειάζεστε το ταχύτερο δυνατόν.

Επίσης, επειδή εδώ εμάς δεν μας φοβίζουν αλλά μας αρέσουν τα «παράξενα» θέματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε ασυνήθιστες υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων που δεν θα βρείτε εύκολα σε άλλα site (σοβαρότατοι τραυματισμοί και αναπηρίες από τροχαία, απώλεια εισοδημάτων λόγω μόνιμης αδυναμίας εργασίας στο μέλλον, καταστροφή οχήματος εποχής αυτοκινήτου «αντίκας», αποζημίωση συνεπιβάτη υπαίτιου οδηγού, αλλοδαπή άδεια οδήγησης, διατροφή ανηλίκου τέκνου λόγω θανάτου της μητέρας του σε τροχαίο, αποζημίωση για την περιποίηση που παρέχει η οικογένεια στον τραυματία σαν αποκλειστική νοσοκόμα του  κλπ)

Είστε ευπρόσδεκτοι να σχολιάσετε, να ρωτήσετε ή και να συζητήσουμε είτε μέσω του blog είτε με απευθείας επικοινωνία ή και συνάντηση στο γραφείο μας!!!

Διατηρώ δικηγορικό γραφείο από το 1997 και (ελπίζω αλλά και πραγματικά πιστεύω ότι) αναλαμβάνω μεθοδικά, οργανωμένα και υπεύθυνα υποθέσεις τροχαίων  ατυχημάτων, εργατικών διαφορών, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων και ζητημάτων καταναλωτή (με τράπεζες, εταιρίες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, εμπορικές επιχειρήσεις κλπ), με τα οποία ασχολούμαι απόλυτα εξειδικευμένα.

Από το 1997 δικηγορώ καθαρά ως δικηγόρος ακροατηρίων («μαχομένη δικηγορία»). Ήθελα και πιστεύω ότι πέτυχα μέσα από τα  χρόνια που πέρασαν να βοηθήσω τους πελάτες μου και και τους δυνητικά υποψήφιους πελάτες μου να βρουν τον (ει)ΔΙΚΟ τους δικηγόρο και να τον εμπιστευτούν.

Το site αυτό αποτελεί τη μία ηλεκτρονική όψη του sadlegal. Η άλλη ηλεκτρονική μας όψη βρίσκεται στα δύο πιο εξειδικευμένα blog που διατηρεί το δικηγορικό μου γραφείο: Το sadlegal.gr  που αφορά τις αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων και το sadlegal.com όπου εξετάζουμε ζητήματα αποζημιώσεων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων. Θα ήταν τιμή μου να επισκεφτείτε τα δύο αυτά blog εφόσον σας απασχολεί κάποιο πιο εξειδικευμένο ζήτημα αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα ή κάποιο ζήτημα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου.

Και για το τέλος οι συστάσεις: Είμαι ο Στέφανος Ασλανίδης του ΔημητρίουΔικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 20419. Διατηρώ δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους 10 – 12, στον 6ο όροφο. Το τηλέφωνο του γραφείου μου είναι το 2108232179 και ο αριθμός του fax 2108232556. Το κινητό μου τηλέφωνο για επείγουσες περιπτώσεις είναι το 6932658881 και η διεύθυνση του mail μου [email protected]

Φιλικά,

Στέφανος Ασλανίδης  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω