Η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού COVID-19

aναστολή εργασιών δικαστηρίων COVID-19

Η Ελληνική Πολιτεία ανέστειλε τις εργασίες των δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων αφορά τις εκκρεμείς δίκες και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες.

Ο λόγος που επέβαλε την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα 16.3.2020 έως 27.3.2020 (το οποίο με νεώτερες, διαδοχικές Κ.Υ.Α. που αναφέρουμε στο τέλος του άρθρου παρατάθηκε μέχρι και τις 27.4.2020). Κηρύχτηκε με την από 15.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 864/15.3.2020.

Η ως άνω υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Κοινή Υπουργική Απόφαση  αντικατέστησε την από 12.3.2020 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020, που είχε δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 833/12.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία οι εργασίες των δικαστηρίων είχαν ανασταλεί από τις 13.3.2020 με ελαφρώς πιο ελαστικούς όρους.

Με τη δεύτερη από 15.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε και κήρυξε:

«Άρθρο Πρώτο:

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και
ε) δημοσιεύονται  αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.3386/2005 (Α΄212),
δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και
ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με την χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται αποφάσεις.

Άρθρο Δεύτερο

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις,
γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών).

Άρθρο Τρίτο

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.   
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας».

Με τη νεώτερη υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’/1074/27.3.2020 και έχει παρόμοιο περιεχόμενο, η Ελληνική Πολιτεία παρέτεινε την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα 28.3.2020 – 10.4.2020. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αφορά και πάλι τόσο τις εκκρεμείς δίκες όσο και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες.

Στη συνέχεια με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24403/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’/1301/11.4.2020 και έχει παρόμοιο περιεχόμενο με τις προηγούμενες Κ.Υ.Α., η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγεία από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα 10.4.2020 – 27.4.2020. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αφορά και πάλι τόσο τις εκκρεμείς δίκες όσο και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε κάποια απορία για την αναστολή των δικών και των δικαστικών και νόμιμων προθεσμιών λόγω των κορωνοϊού COVID-19 .

Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά το χρονικό διάστημα 13.3.2020 – 27.4.2020 δεν διεξάγονται δίκες και δεν «τρέχουν» δικαστικές ή νόμιμες εργασίες λόγω αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων


Αρέσει σε %d bloggers: