Αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων κτηματολογικών γραφείων λόγω κορωνοϊού COVID-19

Την αναστολή εργασιών των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων  αποφάσισε η Ελληνική Πολιτεία για το χρονικό διάστημα 20/3/2020  – 02/4/2020 .

Η αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων παρατάθηκε ήδη έως τις 10.4.2020 με νεώτερη Κ.Υ.Α.

Η αναστολή εργασιών καταλαμβάνει τα έμμισθα και τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω -Λέρου, τα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης και τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» όλης της Επικράτειας.

Η αναστολή των εργασιών υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων περιλαμβάνει α) τις συναλλαγές και τον έλεγχο αρχείων, β) τις προθεσμίες μεταγραφής, εγγραφής, καταχώρισης αιτήσεων και πράξεων και τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και γ) την παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Η αναστολή των εργασιών των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων κηρύχθηκε για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με την από 20.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19738 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 936/20.3.2020.

Παραθέτουμε το ακριβές περιεχόμενο της ως άνω Κ.Υ.Α. για την αναστολή εργασιών των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Άρθρο πρώτο:

  1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:  Αναστέλλονται: α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.
  2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο δεύτερο: Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω – Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν».

Με τη νεώτερη υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22124/1.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’/1117/1.4.2020, η οποία έχει όμοιο περιεχόμενο, η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε την παράταση της αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα  από 3.4.2020 έως και 10.4.2020.

Εφόσον αποφασιστεί περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων μετά τις 10.4.2020, θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη προσθήκη στην παρούσα ανάρτηση.

Θυμίζουμε ότι ήδη, από τις 13.3.2020, έχουν  ανασταλεί οι εργασίες των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Κατά συνέπεια, από 20 Μαρτίου 2020 έως 10 Απριλίου 2020 δεν λειτουργούν τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία.