Υποχρεωτικός εμβολιασμός εργαζομένων σε δομές υγείας και δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία

Καθημερινά δεχόμαστε πολλά ερωτήματα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του Covid-19 του Προσωπικού στις δομές υγείας και στις δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19 αφενός του Προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), αφετέρου του Προσωπικού που εργάζεται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας.

Ειδικότερα η υποχρέωση εμβολιασμού κατά του Covid-19 του Προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία αφορά το Προσωπικό που απασχολείται σε:

1. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992.

2. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

3. Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996.

4. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995.

5. Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974.

6. Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

7. Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018.

8. Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

9. Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979.

10. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001.

11. Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993.

12. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020.

13. Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και

14. Κάθε νεοεισερχόμενο μετά τις 16.8.20201 φιλοξενούμενο στις ανωτέρω μονάδες.

Το Προσωπικό θα πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως τις 16 Αυγούστου 2021.

Η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Η υποχρέωση εμβολιασμού του Προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέντρα αποκατάστασης, τις κλινικές, τα νοσοκομεία, τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις μονάδες νοσηλείας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Ως προσωπικό των δομών υγείας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας κάθε δομής υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

Το Προσωπικό των δομών υγείας θα πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι από το Προσωπικό των δομών υγείας ή των δομών φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Οι λόγοι υγείας, οι οποίοι προσδιορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών με έκδοση ειδικής λίστας, θα εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες θα αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και από πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία θα εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και θα καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Η απόδειξη εμβολιασμού κατά του Covid-19 θα γίνεται με την επίδειξη του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) ή της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή της βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης Covid-19 θα ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), όπως ορίζεται στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του Covid-19.

Σε περίπτωση μη εμβολιασμού εργαζόμενου σε δομές υγείας ή σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία προβλέπονται οι ακόλουθες συνέπειες:

Στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, θα επιβάλλεται με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Η αναστολή θα αίρεται μετά τη τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού με την έκδοση όμοιας απόφασης.

Για όλους τους λοιπούς εργαζομένους που δεν απασχολούνται σε φορέα δημοσίου τομέα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου που δεν έχει εμβολιαστεί και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όλο το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Η ίδια ρύθμιση ισχύει και εφαρμόζεται για τις συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Στον εργοδότη που απασχολεί Προσωπικό κατά παράβαση της υποχρέωσης εμβολιασμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000€ για κάθε παράβαση και έως 50.000€ και σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, πρόστιμο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.

Η εφαρμογή του διάταξης επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ειδικότερα ζητήματα υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων.